ศึกษาบทเรียน
Share website

เมื่อข้อมูลในตารางมีปริมาณมากขึ้น นอกจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจะทำได้ยากแล้ว การนำเสนอข้อมูลแบบตารางจะดูไม่น่าสนใจ วิธีที่ดีกว่าคือการแสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ เพราะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน

71a

ส่วนประกอบของแผนภูมิ

727930nyoq90bx5z

          การใช้แผนภูมิจะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทำได้ง่าย เพราะแผนภูมิสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกใช้แผนภูมิชนิดที่เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น ใช้แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายในแต่ละเดือน ใช้แผนภูมิวงกลมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบสำคัญของแผนภูมิใน PowerPoint นั้น มีดังนี้

71b

ประเภทของแผนภูมิ

          ใน PowerPoint มีแผนภูมิหลายรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ โดยให้พิจารณาของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอว่าเหมาะกับแผนภูมิประเภทใด

ชนิดของแผนภูมิ ลักษณะการใช้งาน
   71c         แผนภูมิแท่งแนวตั้ง เหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
  71d แผนภูมิเส้น ใช้ในการแสดงแนวโน้มของข้อมูล
   71eแผนภูมิวงกลม แสดงข้อมูลโดยนำมาเปรียบเทียบกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 71f  แผนภูมิแท่งแนวนอน ใช้เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้เห็นความแตกต่าง โดยการจัดเรียงตามแนวนอนเหมาะกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะทางหรือเวลา
  71g แผนภูมิพื้นที่ แสดงแนวโน้มข้อมูลและผลรวมในช่วงเวลา หรือช่วงข้อมูลที่กำหนด
   71iแผนภูมิ XY (XY) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขเป็นชุด
   71jแผนภูมิหุ้น ใช้แสดงข้อมูล ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในแต่ละช่วงเวลา
  71k แผนภูมิพื้นผิว แสดงแนวโน้มของข้อมูล โดยนำค่าทั้ง แกนX แกนY มาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็นแผนภูมิที่มีพื้นผิวต่อเนื่อง
   71lแผนภูมิเรดาร์ ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยเทียบกีบข้อมูลที่จุดศูนย์กลาง
71m
แผนภูมิผสม
ใช้แสดงกราฟหลายประเภทพร้อมกันในแผนภูมิเดียว โดยใช้ชุดข้อมูลของแต่ละแผนภูมิที่ต่างกัน

 

การสร้างแผนภูมิลงในสไลด์

kapook_42932

ในการสร้างแผนภูมิข้อมูลลงบนสไลด์นั้น สามารถเลือกแทรกแผนภูมิเข้ามาในสไลด์ได้ก่อน และไปปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางที่นำมาใช้สร้างแผนภูมิภายหลังได้

การแทรกแผนภูมิเข้ามาในสไลด์

เมื่อแทรกแผนภูมิในสไลด์จะมีตารางข้อมูลในเบื้องต้นปรากฏขึ้นมา พร้อมกับแผนภูมิที่สร้างขึ้นจากข้อมูลในตารางนั้น ซึ่งสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในตารางให้ตรงกับที่ต้องการนำเสนอได้ มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกตำแหน่งบนสไลด์ ที่ต้องการสร้างแผนภูมิ
 2. คลิกแท็บ INSERT (แทรก) ในกลุ่ม Illustrations (ภาพประกอบ) > คลิกที่ a98(แผนภูมิ) เพื่อแทรกแผนภูมิ
  71n
 3. เลือกประเภทของแผนภูมิที่จะสร้าง > คลิกเลือกแผนภูมิตามต้องการ > คลิก OK
  71o
 4. จะแสดงแผนภูมิในเบื้องต้น ที่แทรกเข้ามาในสไลด์

71p

การแก้ไขข้อมูลจากตารางข้อมูล

จากตารางข้อมูลเบื้องต้น จะทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ            ให้ตรงกับข้อมูลที่จะแสดง เช่น หัวข้อคอลัมน์ หัวข้อแถว ข้อมูลในตาราง หรืออาจทำการแทรกแถวหรือคอลัมน์ก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแผนภูมิที่แปลงในสไลด์จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่แก้ไข

71q

 

การตกแต่งและแก้ไขแผนภูมิ

แผนภูมิที่สร้างขึ้นนั้น สามารถเข้าไปปรับเต่งหรือแก้ไขได้จากกลุ่มเครื่องมือ Chart Tools อาทิ การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ การแก้ไขข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ หรือเพิ่มค่าต่างๆ บนแผนภูมิ เป็นต้น

การเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ

สามารถเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิให้เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลเช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิแบบวงกลมได้ โดยเลือกคำสั่งจากแถบเครื่องมือ Chart Tools (ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกแผนภูมิ) มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกแผนภูมิบนสไลด์
  71r
 2. จากแถบเครื่องมือ Chart Tools > คลิกแท็บ DESIGN (ออกแบบ) > คลิกที่ a101
  71s
 3. จะแสดงกล่องโต้ตอบขึ้นมา > คลิกเลือกรูปแบบที่จะเปลี่ยนให้กับแผนภูมิ >คลิก OK
  71t
 4. จะแสดงแผนภูมิตามแบบที่เลือก

71u

สลับรูปแบบแผนภูมิ

สามารถใช้คำสั่ง a102 (สลับแถว/คอลัมน์) สลับการแสดงแผนภูมิระหว่างแถวและคอลัมน์ของข้อมูลได้ โดยไม่ต้องไปจัดแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูลใหม่ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแผนภูมิที่ต้องการ สลับแถว/คอลัมน์
  71v
 2. คลิก Switch Row/Column
  71w
 3. แสดงแผนภูมิ ถูกจัดรูปแบบใหม่ โดยมีการสลับแถว คอลัมน์
  71x

จากตัวอย่าง เป็นการสลับการจัดกลุ่มแผนภูมิ ซึ่งรูปแบบเดิมจะเป็น “การเปรียบเทียบยอดขายโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อในเดือนต่างๆ” สลับเป็น “การเปรียบเทียบข้อมูลยอดขายในเดือนต่างๆของยี่ห้อโทรศัพท์”
71y

การเลือกแสดงข้อมูลบางชุด

สามารถเรียกใช้แผนภูมิ เพื่อแสดงข้อมูลจากตารางข้อมูลเพียงบางชุดได้ด้วยคำสั่งa99  (เลือกข้อมูล) โดยไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลในตารางข้อมูล (หรือเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ลงไปก็ได้) มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกเลือก แผนภูมิ
  71z
 2. คลิกเลือกคำสั่ง Select Data (เลือกข้อมูล) เพื่อเข้าไปเลือกข้อมูลที่จะนำมาแสดงแผนภูมิ
  72a
 3. ตารางข้อมูลจะถูกเปิดขึ้น อัตโนมัติพร้อมกับ หน้าต่าง Select Data Source
  72bหน้าต่าง Select Data Source จะปรากฏ ให้เราเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่ต้องการแสดงได้
 4. เลือก “เดือนมกราคม” > คลิกปุ่ม Remove เพื่อไม่นำข้อมูลนี้ไปแสดงแผนภูมิ > คลิก OK
  72c
 5. แสดงผล แผนภูมิ เฉพาะ เดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม เท่านั้น

72d

การแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

คำสั่ง Edit Data (แก้ไขข้อมูล) เป็นคำสั่งที่ใช้แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ โดยเมื่อคลิกปุ่ม a100  ตารางข้อมูลที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับแผนภูมิจะถูกเปิดขึ้นมา และเมื่อแก้ไขข้อมูล รูปแผนภูมิในสไลด์ก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิก แผนภูมิ ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
  72e
 2. คลิกปุ่ม Edit Data (แก้ไขข้อมูล)
  72f
 3. ตารางข้อมูลจะปรากฏขึ้นมา > ให้เปลี่ยนข้อมูลภายในไฟล์
  72g
 4. เมื่อสลับหน้าจอมาที่ PowerPoint จะเห็นว่ารูปแผนภูมิ ในสไลด์จะถูกปรับแก้ไขโดยอัตโนมัติ

72h

การปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ

kapook_43242

การปรับแต่งแผนภูมิ ทำได้โดยใช้ Layout (การจัดวางรายละเอียดแผนภูมิ) และ Styles (รูปแบบหน้าตาแผนภูมิ)

การปรับเปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิ

คำสั่ง Quick Layout (เค้าโครงแผนภูมิ) เป็นคำสั่งใช้ในการจัดวางรูปแบบแผนภูมิ อย่างรวดเร็วตามแบบสำเร็จรูป มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแผนภูมิที่ต้องการ เปลี่ยนรูปแบบใหม่
  72i
 2. คลิกที่ Quick Layout (เค้าโครงแผนภูมิ) > เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  72j

สังเกตว่าจะเกิดความแตกต่างในการจัดวางรายละเอียดต่างๆ ของแผนภูมิ

72k

การเปลี่ยนลักษณะแผนภูมิ

Chart Style (ลักษณะแผนภูมิ) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับสไตล์ หรือหน้าตาของแผนภูมิที่จัดแสดงอยู่ เช่น สีแผนภูมิ หรือพื้นหลัง ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสไลด์ที่ได้สร้างขึ้นมา มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์
  72l
 2. คลิกที่ Chart Styles (ลักษณะแผนภูมิ) > เลือกสไตล์ที่ต้องการ
  72m

สังเกตว่าจะเกิดความแตกต่างในส่วนสไตล์หรือหน้าตาของแผนภูมิให้มีการเติมสีพื้นหลังของแผนภูมิ เพื่อให้แผนภูมิดูมีมิติเพิ่มขึ้น

72n

การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิ

the-than129

ในการเลือกส่วนประกอบของแผนภูมิที่จะปรับแต่ง นอกจากจะคลิกเลือกส่วนที่จะแก้ไขบนตัวแผนภูมิ อาจเลือกส่วนที่ต้องการได้เลยจากรายการ Chart Element (องค์ประกอบแผนภูมิ) ในแท็บ FORMAT (จัดรูปแบบ) มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือก แผนภูมิ
  72o
 2. คลิกแท็บ FORMAT (จัดรูปแบบ) > คลิกคำสั่ง Chart Elements (องค์ประกอบแผนภูมิ) > คลิกเลือกส่วนประกอบของแผนภูมิ ที่ต้องการ
  72p
 3. แสดงส่วนประกอบของแผนภูมิที่ได้เลือกไว้ > Plot Area (พื้นที่แผนภูมิ)
  72qเมื่อเลือกส่วนประกอบของแผนภูมิที่ต้องการจะปรับแต่งแล้ว ให้คลิกปุ่ม 72r (จัดรูปแบบส่วนที่เลือก) เพื่อปรับแต่งรูปแบบให้กับส่วนประกอบของแผนภูมิในส่วนนั้น ดังนี้
 4. คลิกปุ่ม Format Selection (จัดรูปแบบส่วนที่เลือก)
  72s
 5. กำหนดรายละเอียดการปรับแต่ง เช่น พื้นหลัง สีเส้น รูปแบบ 3 มิติ

72t

pinklily

plant-underline-clip-art

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time