ศึกษาบทเรียน
Share website

ตารางและกราฟ จัดเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยในกรณีที่ต้องการผลเปรียบเทียบค่าตัวเลขหลายจำนวน เช่น ยอดขายสินค้าแต่ละประเภทประจำปี ตารางประจำไตรมาสของบริษัท เป็นต้น

การสร้างตาราง

the-than100-1

ตาราง เป็นการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ดูข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ สามารถอ่านและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น การสร้างตารางข้อมูล มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแท็บ INSERT (แทรก) > คลิกa84 Table (แทรก)
 2. ลากเมาส์ กำหนดขนาดตาราง ตามต้องการ
  61a
 3. แสดงตาราง ตามขนาดที่กำหนด
 4. คลิกในช่องตารางและพิมพ์ข้อความ / ข้อมูล

61b

นอกจากนี้ยังสามารถคลิก แทรกรูปภาพ ที่เค้าโครงสไลด์ได้อีกด้วย

61c

นอกจากการลากเมาส์เพื่อกำหนดขนาดของตารางแล้ว ยังสามารถใช้คำสั่ง INSERT Table (แทรกตาราง) เพื่อกำหนดจำนวนคอลัมน์ และแถวของตาราง อย่างเจาะจงได้ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก a84        (ตาราง)   > คลิกเลือก      a80        (แทรกตราราง)
  61d
 2. กำหนดขนาดของตาราง จำนวนคอลัมน์และแถว > คลิก OK
  61e
 3. แสดงตารางตามขนาดที่กำหนด
  61f
 4. คลิกในช่องตารางและพิมพ์ข้อความ/พิมพ์ข้อมูล
  61g

การสร้างตารางด้วยการวาดตาราง

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89-65

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องสร้างตารางที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น โดยการเลือกเครื่องมือ  Drawing Table (วาดตาราง) เพื่อวาดเส้นตารางด้วยตัวเอง

61h

รูปตัวอย่างการสร้างตารางด้วยการวาด

การวาดตาราง

 1. คลิกแท็บ INSERT (แทรก) > คลิก   a84        > คลิกเลือก 61i            (วาดตาราง)
  61j
 2. ลากเมาส์ กำหนดขนดของตาราง
  61k
 3. คลิกปุ่มคำสั่ง Draw Table (วาดตาราง)
  61l
 4. คลิกเมาส์ ลากเส้นเพื่อแบ่งคอลัมน์ของตาราง
  61m
 5. วาดเส้นแบ่งคอลัมน์ของตาราง และลากเส้นแบ่งตารางเป็นแถว ให้ได้ตามรูปตัวอย่าง
  61n
 6. แบ่งเส้นตารางเป็นแนวเส้นทแยงมุม
  61o
 7. วาดเส้นตารางเพิ่มเติมในแนวแถว

61p

ยกเลิกการใช้เครื่องมือวาดเส้นตาราง

หากไม่ต้องการวาเส้นเพิ่มแล้ว ก็ให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือวาดเส้นตารางได้

61q

ผลลัพธ์ที่ได้

61r

การป้อนข้อความลงในตาราง

kapook_4878

สำหรับการพิมพ์ข้อความในตารางนั้น ให้คลิกเซลล์ที่จะป้อนข้อมูล แล้วพิมพ์ข้อมูลได้ตามต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม Tab หรือปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์ เพื่อเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไป

ดังรูป

61s

เครื่องมือสำหรับสร้างและตกแต่งตาราง

810858kmywd3riot

เมื่อสร้างตาราง จะปรากฏเครื่องมือ Table Tools โดยในแท็บ DESIGN (ออกแบบ) ประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งสำหรับสร้างและปรับแต่งตารางเพิ่มเติม (แถบคำสั่งนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเราคลิกเพื่อทำงานกับตารางเท่านั้น) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้

61t

Table Style Option (ตัวเลือกลักษณะตาราง)  เป็นรูปแบบในการตกแต่งตาราง ได้แก่
Header Row (แถวส่วนหัว) ใส่พื้นสีให้กับแถวบน ซึ่งเป็นหัวเรื่องของตาราง
 Total Row (แถวผลรวม)  ใส่สีพื้นให้กับแถวสุดท้ายที่แสดงผลรวมข้อมูลของตาราง
Banded Row (แถวที่เป็นแถบสี)  ใส่สีพื้นแบบสลับแถว เพื่อช่วยในการดูข้อมูล
First Column (คอลัมน์แรก) ใส่สีพื้นให้กับคอลัมน์แรก ซึ่งเป็นส่วนหัวของตาราง
Last Column (คอลัมน์สุดท้าย) ใส่สีพื้นให้กับคอลัมน์สุดท้ายของตาราง
Banded Column (คอลัมน์ที่เป็นแถบสี) ใส่สีพื้นแบบคอลัมน์สลับคอลัมน์ เพื่อช่วยใน การดูข้อมูล

TableStyle (ลักษณะตาราง) เป็นรูปแบบการตกแต่งตารางสำเร็จรูปที่มีให้เลือกใช้มากมาย

a90(การแรเงา)  ใส่สีพื้นให้กับตาราง
a83(เส้นขอบ)  ใส่เส้นกรอบให้กับตาราง
a92(เอฟเฟ็กต์) ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับตาราง เช่น ใส่กรอบแบบนูน เป็นต้น

 

WordArt Style (สไตล์อักษรศิลป์)    เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดรูปแบบลักษณะพิเศษของข้อความ

a87Quick Style (สไตล์ด่วน)  เลือกลักษณะตัวอักษรศิลป์ที่ใส่ในตาราง
 a93Text Fill (เติมสีข้อความ)    เติมสี หรือเปลี่ยนแปลงสีข้อความในตาราง
61uText Outline (เส้นกรอบข้อความ) กำหนดสีลักษณะเส้น และขนาดของเส้นขอบ ข้อความ
61vText Effect (ลักษณะพิเศษข้อความ)  ใส่ลักษณะพิเศษให้กับข้อความ

 

Draw Borders (วาดเส้นขอบ)     เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับวาดเส้นขอบตาราง

a86Draw Table (วาดเส้นตาราง) วาดเส้นของตาราง
a85Eraser (ยางลบ) ลบเส้นตาราง
a96Pen Style (ลักษณะปากกา) กำหนดลักษณะเส้นขอบตาราง
a97Pen Weight (น้ำหนักปากกา) กำหนดความหนาของเส้นขอบตาราง
61wPen Color (สีปากกา) กำหนดสีของเส้นขอบตาราง

 

 

การตกแต่งตาราง

1033931jzqjy41239

ตารางที่สร้างขึ้น PowerPoint จะตกแต่งมาให้ในเบื้องต้น ซึ่งเราสามารถเลือกปรับแต่งเพิ่มเติมได้จากคำสั่งต่างๆ ในแท็บ DESIGN (ออกแบบ) ของแถบเครื่องมือ Table Tools

ตกแต่งตารางด้วยรูปแบบสำเร็จรูป

เราสามารถเลือกตกแต่งสีให้กับคอลัมน์หรือแถว โดยเลือกรูปแบบของชุดสีที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้จากกลุ่มคำสั่ง Table Styles (ลักษณะตาราง) เพื่อให้โปรแกรมปรับแต่งตารางให้อัตโนมัติ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกตารางที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 2. ที่แถบเครื่องมือ Table Tools > คลิก ปุ่มลูกศรในส่วน Table Styles (ลักษณะตาราง)
  61x
 3. คลิกเลือกรูปแบบชุดสีที่ต้องการ เพื่อตกแต่งตาราง
  61y
 4. ผลลัพธ์การเลือกชุดสี เพื่อตกแต่งตาราง

61z

การใส่สีพื้นตาราง

การเน้นสีพื้นตะรางหลังของตารางเพิ่มเข้าไป จะทำให้มองเห็นตารางได้ชัด และดูสวยงามมากยิ่งขึ้น มีวิธีการดังนี้

 1. ลากเมาส์เลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการกำหนดพื้นสีใหม่
  62a
 2. คลิกปุ่มคำสั่งa90 (การแรเงา) > คลิก เลือกสีที่ต้องการจะเติมลงไปในตาราง
  62b
 3. จะแสดงตารางที่มีพื้นสีตามที่กำหนด

62c

กำหนดการแสดงเส้นตาราง

สามารถกำหนดให้แสดงเส้นขอบของเซลล์ในตารางเพียงบางด้าน โดยกำหนดจากปุ่มคำสั่ง a83  (เส้นขอบ) มีวิธีการดังนี้

 1. ลากเมาส์ เลือกเซลล์ที่ต้องการ
  62d
 2. คลิกปุ่มa83 (เส้นขอบ) เพื่อกำหนดเส้นขอบให้ เซลล์ที่เลือก
  62e
 3. คลิกเลือก No Border (ไม่มีเส้นขอบ) เพื่อลบเส้นขอบทุกด้านออกให้หมด
  62f
 4. เส้นขอบของเซลล์ที่เลือกไว้จะหายไป
  62g

การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับตาราง 

             ปุ่มa92   (เอฟเฟ็กต์) ใช้สำหรับตกแต่งตารางด้วยเอฟเฟ็กต์พิเศษ อันได้แก่ Cell Bevel (ใส่ขอบหนา) , Shadow (ใส่เงาด้านหลัง) และ Reflection (ใส่เงาสะท้อน) มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกตารางที่ต้องการใส่เอฟเฟ็กต์พิเศษ >a92 คลิกปุ่ม (เอฟเฟ็กต์)
  62h
 2. คลิกเลือก Effect ที่ต้องการใช้ตกแต่งตาราง (ในตัวอย่างเลือก Call Bevel (ยกเซลล์นูน)
  62i
 3. แสดงตารางหลังจากใส่เอฟเฟ็กต์แล้ว

62j

การปรับแต่งเส้นขอบ

เมื่อสร้างตารางขึ้นมาจากวิธีต่างๆ เรียบรอยแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะ ขนาดและสีของเส้นตารางได้ด้วย

 • การเปลี่ยนลักษณะเส้นตาราง

การเปลี่ยนลักษณะเส้นตาราง จะทำให้ตารางดูน่าสนใจมากขึ้น โดยเลือกลักษณะเส้นขอบจาก ช่องa96   Pen Style (ลักษณะปากกา) มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกปุ่มคำสั่ง Draw Borders (วาดเส้นขอบ) > คลิกที่ปุ่ม ท้ายช่อง Pen Style (ลักษณะปากกา)
 2. เลือก ลักษณะของเส้นขอบตาราง
  62k
 3. ลากเมาส์ วาดเส้นตารางรูปแบบใหม่ ทับเส้นขอบตารางเดิม
  62l
 4. แสดงลักษณะของเส้นขอบตารางที่เปลี่ยนไป

62m

 • การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบตาราง

นอกจากจะเปลี่ยนลักษณะของเส้นขอบตารางแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนขนาดเส้นขอบให้กับตารางได้ด้วย โดยกำหนดขนาดจากช่องa97  Pen Weight (น้ำหนักปากกา)  มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกปุ่มคำสั่ง Draw Borders (วาดเส้นขอบ) > คลิกที่ปุ่ม  ท้ายช่อง Pen Weight (น้ำหนักปากกา)
 2. คลิกเลือก ขนาดของเส้นขอบตาราง
  62n
 3. ลากเมาส์ วาดเส้นตาราง ทับเส้นขอบตารางเดิม
  62o
 4. แสดงขนาดของเส้นขอบตารางที่เปลี่ยนไป

62p

การลบเส้นตาราง

สามารถลบเส้นตารางที่ไม่ต้องการออกจากตารางได้โดยคลิกปุ่มa85  (ยางลบ) และไปคลิกที่ เส้นตารางเพื่อลบเส้น มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม Eraser (ยางลบ)
  62q
 2. ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น62r ให้คลิกเพื่อลบเส้นในตำแหน่งที่ต้องการ
  62s
 3. เส้นตารางถูกลบตามต้องการ

62t

การจัดการกับตาราง

kapook_3916

หัวข้อนี้จะกล่าวถึง วิธีการทำงานกับตาราง เช่น การเลือกแถว/คอลัมน์ การลบแถว/คอลัมน์ การรวมเซลล์ และการลบแถว/คอลัมน์ในตาราง

การเลือกตาราง

นอกเหนือจากการใช้เมาส์ในการเลือกแถว หรือคอลัมน์แล้ว ยังสามารถใช้คำสั่งจาก แท็บ LAYOUT (เค้าโครง) มาช่วยในการเลือกตารางได้ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกที่ตาราง > คลิกแถบเครื่องมือ Table Tools > คลิก Select (เลือก)
  62u
 2. คลิกใส่ส่วนที่จะเลือก

62v

การลบคอลัมน์

เริ่มต้นเลือกคอลัมน์ที่จะลบ จากนั้นที่แถบเครื่องมือ Table Tools ให้คลิก  a88(ลบ) และเลือก Delete Column (ลบคอลัมน์) เพื่อลบคอลัมน์นั้น มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ
  63a
 2. คลิกปุ่ม Delete (ลบ) > คลิกเลือก Delete Column (ลบคอลัมน์)
  63b
 3. แสดงคอลัมน์ที่เลือกจะถูกลบไป

63c

การลบแถว

เริ่มต้นเลือกแถวที่ต้องการจะลบ จากนั้น คลิกปุ่มคำสั่งa88 (ลบ) เละเลือก Delete Rows (ลบแถว) แถวนั้นจะถูกลบไปจากตาราง มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกตารางและแถวที่ต้องการลบ
  63d
 2. คลิกปุ่ม Delete (ลบ) > คลิกเลือก Delete Rows (ลบแถว)
  63e
 3. แสดงแถวที่เลือกจะถูกลบไป

63f

การแทรกแถว

สามารถแทรกแถวเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ โดยคลิกปุ่ม  a89 (แทรกด้านบน)  หรือ63g  (แทรกด้านล่าง ) เพื่อแทรกแถวด้านล่างหรือด้นบนของเซลล์ที่เลือกอยู่

63h

ตัวอย่าง การแทรกแถว ด้านล่าง

 1. คลิกเลือกแถวที่ต้องการจะแทรก
  63i
 2. คลิกปุ่ม Insert Below (แทรกด้านล่าง)
  63j
 3. แสดงแถวที่เพิ่มเข้ามา

63k

การแทรกคอลัมน์

สามารถแทรกคอลัมน์เพิ่มในตารางได้ โดยคลิกที่ปุ่ม63l (แทรกด้านซ้าย) หรือ 63m(แทรกด้านขวา) เพ่อแทรกคอลัมน์ด้านขวาหรือด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือกอยู่

63n

ตัวอย่าง การแทรกคอลัมน์ ทางด้านขวา

 1. คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะเพิ่ม
  63q
 2. คลิกปุ่ม Insert Right (แทรกด้านขวา)
  63r
 3. แสดงแถวที่เพิ่มเข้ามา
  63s

รวมเซลล์ในตาราง

สามารถรวมเซลล์ในตารางเข้าด้วยกันได้ โดยใช้ปุ่มคำสั่งa94  (ผสานเซลล์) จากแท็บ LAYOUT (เค้าโครง) ในแถบเครื่องมือ Table Tools มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือก เซลล์ที่ต้องการจะรวมเข้าด้วยกัน
  63t
 2. คลิกแท็บ LAYOUT (เค้าโครง) > คลิกปุ่ม Merge Cells (ผสานเซลล์)
  63u
 3. แสดง เซลล์ถูกรวมเข้าด้วยกัน

63v

แบ่งเซลล์ออกเป็นหลายๆ เซลล์    

             สามารถแบ่งเซลล์ที่เลือกให้เป็นหลายๆ เซลล์ โดยใช้ปุ่มคำสั่ง  a95 (แยกเซลล์) จากแถบเครื่องมือ Table Tools มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่จะแบ่ง
  63v
 2. คลิกแท็บ LAYOUT (เค้าโครง) > คลิกปุ่ม Split Cells (แยกเซลล์)
  63y
 3. กำหนดจำนวนคอลัมน์และแถวที่แบ่ง > คลิก OK
  63z
 4. แสดงคอลัมน์และแถวที่ถูกแบ่ง

64a

ปรับขนาดของแถวและคอลัมน์

             นอกจากจะปรับความสูง ความกว้างของแถวและคอลัมน์ด้วยการลากเมาส์แล้ว ยังสามารถปรับได้โดยการกำหนดค้าอย่างเจาะจง มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกเลือกคอลัมน์และแถวที่ต้องการจะปรับขนาด
  64b
 2. คลิกแท็บ LAYOUT (เค้าโครง) > กำหนดความสูงและความกว้างที่ส่วน Cells Size (ขนาดของเซลล์)
  64c
 3. แสดงตาราง เมื่อปรับความกว้างและความสูงแล้ว

64d

flowers-buttrflys

plant-underline-clip-art

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time