ศึกษาบทเรียน
Share website

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จะมี Tab เมนูหลักที่ประกอบไปด้วย คำสั่งที่แยกตามกลุ่มการทางาน เรียกว่า Ribbon ซึ่งประกอบไปด้วย Tab ต่างๆ ดังนี้

2a

Home หน้าแรก

kapook_2895

เป็นแท็บรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสไลด์ใหม่และการจัดการสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Slides), การกำหนดลักษณะตัวอักษร (กลุ่มคำสั่ง Font), การกำหนดย่อหน้า (กลุ่มคำสั่ง Paragraph), การวาดและตกแต่งรูปร่างประกอบสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Drawing) และเครื่องมือค้นหา/แทนที่ข้อความ (กลุ่มคำสั่ง Editing)

2b

การเพิ่มสไลด์

 1. คลิกที่แท็บ HOME จากนั้นเลือกคาสั่ง New Slide

2c

 1. สไลด์ที่เพิ่มมาใหม่จะแสดงผลเหมือนกันดังรูป

2d

 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่โดยเลือกรูปแบบของ Slide Layout โดยคลิกแท็บ HOME ที่คำสั่ง New Slide (คลิกตรงข้อความ New Slide) จะปรากฏรูปแบบ Slide Layout ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ความสะดวกในการจัดรูปแบบเนื้อหาของสไลด์ให้ตรงกับการนำเสนองาน

2e

เค้าโครงในรูปแบบต่างๆ

 Title Slide    เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องรอง

2f

 Title and Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและเนื้อหา

                        ได้แก่ ข้อความ ตาราง กราฟ ไดอะแกรม รูปภาพ วิดีโอ และภาพตัดปะ

2g

 Section Header   เป็นเค้าโครงหัวข้อของกลุ่มสไลด์

2h

 Two Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน

2i

 Comparison   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย 2 ส่วนของเนื้อหาที่ใช้ใน

การเปรียบเทียบ

2j

 Title Only   เป็นเค้าโครงที่มีเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้น

2k

 Blank   เป็นหน้าสไลด์ว่างไม่มีเค้าโครงใดๆ

2l

 Content with Caption   เป็นเค้าโครงเนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

2m

 Picture with Caption   เป็นเค้าโครงของรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพ

2n

 

การจัดรูปแบบข้อความ

 • กำหนดรูปแบบตัวอักษร

 2o

 • เลือก Font สำหรับตัวอักษร

2p

 • เลือกขนาดตัวอักษร

2q

 

a13 ตัวอักษรหนา
a14 ตัวอักษรเอียง
a15 ตัวอักษรขีดเส้นใต้
a16 ใส่เงาให้ตัวอักษร
a17 ขีดทับกลางตัวอักษร
a18 กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
a19 เปลี่ยนตัวพิพม์เล็ก/พิมพ์ใหญ่
a20 เปลี่ยนสีตัวอักษร
 • กำหนดตำแหน่งข้อความและย่อหน้า

2r

a21 กำหนดสัญลักษณ์และตัวเลขหัวข้อ
a22 เพิ่ม/ลด ระยะย่อหน้า
a23 ระยะห่างระหว่างบรรทัด
a24 จัดข้อความชิดซ้าย/กึ่งกลาง/ชิดขวา
a25 จัดข้อความเป็นคอลัมน์
a26 กำหนดทิศทางข้อมูล
a27 การจัดตำแหน่งข้อความ
a28 แปลงกล่องข้อความเป็น Smart Art

 

INSERT (แทรก)

kapook_4097

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกวัตถุประเภทต่างๆ ลงบนสไลด์ เช่น ตาราง (กลุ่มคำสั่ง Table), ภาพ/คลิปอาร์ต/รูปร่าง (กลุ่มคำสั่ง Illustrations), การสร้างความเชื่อมโยง (กลุ่มคำสั่ง Links), ข้อความแบบพิเศษ (กลุ่มคำสั่ง Text) และคลิปวีดีโอ/คลิปเสียง (กลุ่มคำสั่ง Media Clips)

2s

 • แทรกตาราง

2t

 • แทรกรูปภาพ

2u

 • แทรกภาพประกอบ

2v

 

2w

2x

 • แทรกกล่องข้อความ

2y

 • จัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

2z

 • แทรกสื่อต่างๆ

21a

21b

DESIGN (ออกแบบ)

kapook_3796

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Page Setup), การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบ/ชุดสี/ชุดข้อความ/เอฟเฟ็กต์ (กลุ่มคำสั่ง Themes) และการกำหนดพื้นหลังสไลด์ (กุ่มคำสั่ง Media Clips)

21c

 

 • เลือกธีมชุดพื้นหลัง

21d

 • เลือกโทนสีชุดพื้นหลัง

21e

TRANSITION (การเปลี่ยน)  

kapook_4879

 รวมคำสั่งในการกำหนดเอฟเฟ็กต์กำหนดการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)

21fjpg

 • เลือกค่าการเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนสไลด์

21g

 • ตัวเลือกในการใส่เอฟเฟค

21h

 • การกำหนดเวลา

21i

                เสียงในการเปลี่ยนสไลด์

21j

               ระยะเวลาในการเปลี่ยนสไลด์

21k

เลือกนำไปใช้กับทุกสไลด์

21l

การเปลี่ยนสไลด์ มี 2 แบบ

เปลี่ยนเมื่อคลิกเมาส์

21m

เปลี่ยนหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

21n

 • แสดงตัวอย่าง

21o

 

ANIMATION (ภาพเคลื่อนไหว)

kapook_3287

รวมคำสั่งในการกำหนดเอฟเฟ็กต์การเลื่อนไหว กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Animation)

21p

 • เลือกค่าการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ

21q

 • ตัวเลือก เอฟเฟ็กต์

21r

 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 21s

 • แสดงตัวอย่าง

21t

 

SLIDE SHOW (การนำเสนอสไลด์)

3536

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอสไลด์ทั้งหมด/นำเสนอสไลด์ปัจจุบัน / นำเสนอเฉพาะชุดสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Start Slide Show), กำหนดค่าในการนำเสนอ/ สอนการนำเสนอสไลด์นำเสนองานโดยบันทึกเสียงการบรรยาย / นำเสนองานตามการตั้งเวลา (กลุ่มคำสั่ง Set Up) และกำหนดหน้าจอในการนำเสนอ / การแสดง2หน้าจอ (กลุ่มคำสั่ง Monitor)

22a

 • กำหนด การเริ่มนำเสนอ

 22b

                      เริ่มนำเสนอตั้งแต่ต้น

                     22c

                      เริ่มนำเสนอจากสไลด์ปัจจุบัน

 22d

                        นำเสนอแบบออนไลน์

22e

                        นำเสนอแบบกำหนดเอง

 22f

 

 • ตั้งค่าการนำเสนอ

22g

                        ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

22h

                        ซ่อนสไลด์

22i

                        ทดสอบการกำหนดเวลา

22j

                       บันทึกการนำเสนอสไลด์

22k

 

REVIEW (รีวิว)

kapook_4882

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร เช่น การพิสูจน์อักษร (กลุ่มคำสั่ง Proofing), การแทรกข้อคิดเห็นบนเอกสาร (กลุ่มคำสั่ง Comments) และการป้องกันสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Protect)

22l

 • เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

 22m

 • แสดงข้อคิดเห็น

 22n

 

 • เปรียบเทียบ

22o

 

VIEW (มุมมอง)

kapook_3208

รวมคำสั่งสำหรับเลือกมุมมองในการทำงานกับสไลด์ (คำสั่ง Presentation Views), การซ่อน/แสดงส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม (กลุ่มคำสั่งShow/Hide), การย่อ / ขยายเอกสาร (กลุ่มคำสั่งZoom), การแสดงสไลด์เป็นสี/ขาวดำ (Color/Grayscale), จัดการหน้าจอการทำงาน (Window)และการสร้างคำสั่งการทำงาน (Macros)

23a

 • มุมมองการนำเสนอ

 23b

   มุมมอง Normal (ปกติ)  

23c

    มุมมอง Normal (ปกติ)  เป็นมุมมองพื้นฐานในการทำงานบน Power Point ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะแสดงมุมนี้ก่อนเสมอ โดยจะประกอบด้วยหน้าต่าง Slides ทางด้านซ้ายและหน้าต่างหลักแสดงผ่านแผ่นสไลด์

23d

                         มุมมอง Outline View (เค้าร่าง) 

23e

มุมมอง Outline View (เค้าร่าง)  แสดงเนื้อหาในการนำเสนอที่อยู่บนสไลด์แต่ละแผ่น โดยมีการจัดลำดับขั้นของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเราสามารถเพิ่ม / ลบเนื้อหา หรือจัดลำดับขั้นของเนื้อหาบนสไลด์ได้อย่างรวดเร็ว

23f

             มุมมอง Slide Sorter (ตัวเรียงลำดับสไลด์)

23g

มุมมอง Slide Sorter (ตัวเรียงลำดับสไลด์)     เป็นมุมมองที่แสดงสไลด์ทั้งหมดในงานพรีเซนเตชั่น โดยเรียงกันตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้ายทำให้เรามองเห็นสไลด์ได้พร้อมกันและช่วยในการจัดเรียงลำดับการเพิ่ม-ลบแผ่นสไลด์

23h

                       

                        มุมมอง Note Page (หน้าบันทึกย่อ)

23i

                        มุมมอง Note Page (หน้าบันทึกย่อ)    แสดงสไลด์พร้อมกับหน้าต่างบันทึกย่อ โดยผู้ออกแบบสไลด์สามารถเขียนข้อความลงในส่วนนี้ เช่น จุดประสงค์ หรือประเด็นหลักของสไลด์ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้บรรยายระหว่างแสดงสไลด์แผ่นนี้เป็นต้น

23j

 

                        มุมมอง Reading View (การอ่าน)

23k

มุมมอง Reading View (การอ่าน) ผู้ใช้สามารถเลือกมุมมองนี้ เพื่ออ่านงานพรีเซนเตชั่นเหมือนกับการอ่านหนังสือโดยซ่อนเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมไว้และที่แถบด้านล่างจะมีปุ่มคำสั่งสำหรับเลื่อนหน้าคล้ายกับหนังสือ

23l

 • ย่อ/ขยาย

 

บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มการย่อ/ขยาย คลิก Fit to Window ซึ่งเปลี่ยนแปลงสไลด์ปัจจุบันกับขนาดของหน้าต่าง PowerPoint

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังไม่มีปุ่มจัดพอดีกับหน้าต่าง ใกล้ตัวเลื่อนย่อ/ขยายบนแถบสถานะ

23m

ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก Zoom แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่ต้องการ

23n

23o

3631

plant-underline-clip-art

 

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time