ศึกษาบทเรียน
Share website

คำอธิบายรายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ (ง22243) 

150805mk2dtg1tvi

22243 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆ เพื่อความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายบุคคล และการทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ มีระเบียบวินัย ทำงานตามขั้นตอน มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง           ในการปฏิบัติงานในการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
  2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
  3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบเบื้องต้น
  4. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรม
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างไฟล์นำเสนอ (presentation)
  6. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับไฟล์นำเสนอ
  7. มีความรู้ความเข้าใจในการแทรกข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
  8. มีความรู้ความเข้าใจในการใส่เอฟเฟ็คต่างๆ
  9. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Link
  10. มีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

kapook_3916

869205jp71frnd1s

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time